CONDICIONS GENERALS I PRIVACITAT

 

Les presents condicions generals de venda (en endavant, les "Condicions Generals") seran d'aplicació per a tota compra efectuada per un internauta / persona física (en endavant, el "CLIENT") en el lloc web www.moto-segura.com ( en endavant, el "lloc web") a:

 

Raó Social:

amb domicili en

i amb NIF nombre:

e-mail: Info@moto-segura.com, (en endavant, el "VENEDOR").

IMPORTANT

Tot comanda realitzada en el lloc web implica obligatòriament l'acceptació sense reserves per part del CLIENT de les presents condicions generals.

Article 1. Definicions

Els termes emprats a continuació tenen, en les presents Condicions Generals, el següent significat:

• «CLIENT»: fa referència al co-contractant de l'VENEDOR, que garanteix tenir la qualitat de consumidor tal com és definida pel dret i la jurisprudència espanyola. A aquests efectes, es preveu expressament que el CLIENT actua al marge de qualsevol activitat usual o comercial.

• «LLIURAMENT»: fa referència al primer lliurament dels PRODUCTES encarregats pel CLIENT a l'adreça de lliurament indicada a la comanda.

• «PRODUCTES»: fa referència al conjunt de productes disponibles al lloc web.

• «TERRITORI»: fa referència a ELS PAÏSOS ON ES REALITZEN ENVIAMENTS.

Article 2. Objecte

Aquestes condicions generals regulen la venda per part del VENEDOR als seus CLIENTS dels PRODUCTES.

 

El CLIENT és informat clarament i reconeix que el lloc web es dirigeix ​​a consumidors i que els professionals han de contactar al servei comercial del VENEDOR per poder beneficiar-se de condicions contractuals específiques.

 

Si el CLIENT no accepta els presents termes i condicions, li preguem s'abstingui de continuar utilitzant el nostre lloc web.

Article 3. Acceptació de les condicions generals

El CLIENT es compromet a llegir atentament aquestes condicions generals i les accepta, abans de procedir al pagament de la comanda dels PRODUCTES realitzats en el lloc web.

 

Les presents Condicions Generals estan inserides en la part inferior de cada pàgina del lloc web per mitjà d'un enllaç i han de ser consultades abans de poder realitzar la comanda. Es convida al CLIENT a llegir atentament, descarregar i imprimir les condicions generals i a conservar una còpia.

 

El VENEDOR aconsella al CLIENT a llegir les condicions generals en el moment de realitzar una nova comanda, sent l'última versió de les mateixes aplicables a cada un d'ells.

 

Fent clic sobre el primer botó per fer la comanda i sobre el segon per confirmar el mateix, el CLIENT reconeix haver llegit, comprès i acceptat les condicions generals sense limitacions ni condicions.

 

Article 4. Compra de productes en el lloc web.

 

 

Per poder comprar qualsevol PRODUCTE, el CLIENT haurà de ser major de 18 anys i disposar de capacitat legal suficient o, si és menor, ser capaç de justificar el permís dels seus representants legals. Es convida al CLIENT a facilitar les informacions necessàries per a identificar-lo, completant el formulari disponible al lloc web. El signe (*) indica els camps obligatoris que han de ser omplerts perquè la comanda del CLIENT sigui processat pel VENEDOR. El CLIENT pot verificar en el lloc web l'estat de la seva comanda. El seguiment de la LLIURAMENT, pot, si escau, de fer a línia al web de certs transportistes. El CLIENT pot igualment contactar amb el servei comercial del VENEDOR en tot moment per correu electrònic, a info@moto-segura.com, amb l'objecte d'obtenir informacions sobre l'estatus de la seva comanda.

 

Les informacions que el CLIENT faciliti al VENEDOR en el moment de realització de la comanda han de ser completes, exactes i actualitzades. El VENEDOR es reserva el dret a sol·licitar al CLIENT que confirmi, per qualsevol mitjà apropiat, la seva identitat, la seva elegibilitat i les informacions comunicades.

Article 5. Comandes

         Article 5.1 Característiques dels PRODUCTES

 

El VENEDOR s'esforçarà per presentar el més clar possible les principals característiques dels PRODUCTES (sobre els fitxers d'informació disponibles al lloc web) i les informacions obligatòries que el CLIENT hagi de rebre en virtut del dret aplicable.

 

El CLIENT es compromet a llegir atentament aquestes informacions abans de realitzar una comanda al lloc web.

 

El VENEDOR es reserva el dret de modificar la selecció de PRODUCTES disponibles al lloc web, especialment en funció dels problemes que tingui en relació amb els seus proveïdors.

 

Llevat d'indicació expressa contrària al lloc web, tots els PRODUCTES venuts pel VENEDOR són nous i conformes a la legislació europea vigent i amb les normes aplicables a Espanya.

 

Article 5.2. Procediment de comanda

 

Les comandes de PRODUCTES es realitzen directament en el lloc web. Per efectuar una comanda, el CLIENT ha de seguir els passos següents (però, en funció del navegador utilitzat pel Client, aquests poden variar lleugerament).

 

                  5.2.1. Selecció dels PRODUCTES i opcions de compra.

 

El CLIENT haurà de seleccionar el / s PRODUCTE (s) de la seva elecció, clicant sobre el / els PRODUCTE (s) escollit (s) i triant les característiques i les quantitats desitjades. Un cop el PRODUCTE hagi estat seleccionat, el PRODUCTE quedarà guardat a la cistella de compra del CLIENT. Aquest últim podrà, a continuació, afegir quants PRODUCTES addicionals desitgi.

 

                  5.2.2. comandes

 

Un cop els PRODUCTES hagin estat seleccionats i guardats a la cistella, el CLIENT haurà de clicar sobre la cistella i verificar que el contingut de la seva comanda sigui correcte. Si el CLIENT no ho ha fet encara a continuació, serà convidat a identificar-se o inscriure-s'hi.

 

Una vegada que el CLIENT hagi validat el contingut de la cistella i que s'hagi identificat / inscrit, li apareixerà un formulari en línia completat automàticament i recapitulant el preu, les taxes aplicables i, si escau, les despeses de lliurament.

 

Es convida al CLIENT a verificar el contingut de la seva comanda (inclusivament la quantitat, les característiques i les referències dels PRODUCTES sol·licitats, l'adreça de facturació, el mitjà de pagament i el preu) abans de validar el seu contingut.

 

El CLIENT pot seguidament procedir al pagament dels PRODUCTES seguint les instruccions que preveu l'LLOC WEB i facilitar totes les informacions necessàries per a la facturació i el LLIURAMENT dels PRODUCTES. Pel que fa als PRODUCTES amb diferents opcions disponibles, les seves referències específiques apareixen quan les opcions correctes han estat seleccionades. Les comandes realitzades han de comprendre totes les informacions necessàries per al bon tractament de la comanda.

 

El CLIENT deu igualment seleccionar el mode de lliurament triat.

 

                  5.2.3. Justificant de recepció

 

Un cop realitzades totes les etapes descrites anteriorment, apareixerà en el lloc web 1 amb la finalitat de manifestar justificant de recepció de la comanda del CLIENT. Una còpia del justificant de recepció de la comanda serà automàticament adreçada al CLIENT per correu electrònic, sempre que l'adreça de correu electrònic comunicada al formulari sigui correcta.

 

El VENEDOR no enviarà cap confirmació de comanda per correu postal o telemàtic.

 

                  5.2.4. facturació

 

A través de la comanda, el CLIENT haurà d'atorgar les informacions necessàries per a la facturació (el signe (*) indicarà els camps obligatoris que han de ser omplerts perquè la comanda del CLIENT sigui tractat pel VENEDOR).

 

El CLIENT haurà així mateix indicar clarament totes les informacions relatives al COMANDA, en particular la direcció exacta de la LLIURAMENT, així com qualsevol codi eventual d'accés a l'adreça de LLIURAMENT.

 

Ni el resguard de comanda que el CLIENT hagi realitzat online, ni el justificant de recepció de la comanda que el VENEDOR envia al CLIENT per correu electrònic constitueixen cap factura. Sigui quin sigui el mode de comanda o de pagament utilitzat, el CLIENT rebrà l'original de la factura en el moment de la LLIURAMENT dels PRODUCTES, a l'interior del paquet.

 

         5.3. Data de la comanda

 

La data de la comanda és la data en la qual el VENEDOR acusa la recepció línia del mateix. Els terminis assenyalats en el lloc web no comencen a comptar fins a aquesta data.

 

         5.4. Preu

 

Per a tots els PRODUCTES, el CLIENT trobarà al lloc web els preus assenyalats en euros, impostos inclosos, així com les despeses de lliurament aplicables (en funció del pes del paquet, sense embalatge i regals, la direcció de LLIURAMENT i el transportista o manera de transport escollit).

 

Els preus inclouen en particular l'impost de valor afegit (IVA) amb la taxa aplicable en la data de la comanda. Qualsevol modificació de la taxa podrà ser repercutida els PRODUCTES a comptar de la data d'entrada en vigor de la mateixa.

 

El tipus aplicable de l'IVA s'ha d'expressar en percentatge sobre el valor de l'PRODUCTE venut.

 

Els preus dels proveïdors del VENEDOR són susceptibles de ser modificats. En conseqüència, el preu indicat en el lloc web pot canviar. Aquests poden igualment ser modificats en el cas d'ofertes o vendes especials.

 

Els preus aplicables seran els que indica l'LLOC WEB a data de realització de la comanda pel CLIENT.

 

         5.5. Disponibilitat de PRODUCTES.

 

El VENEDOR aplicarà una gestió d'estocs "just a temps". En conseqüència, segons el cas, la disponibilitat de PRODUCTES dependrà de la seva existència en els estocs del VENEDOR.

 

El VENEDOR es compromet a complir amb les comandes rebudes amb reserva que els PRODUCTES estiguin disponibles.

 

La indisponibilitat d'un PRODUCTE figurarà en principi indicada a la pàgina del PRODUCTE en qüestió. Els CLIENTS podran ser així mateix informats de la reposició del PRODUCTE per part del VENEDOR.

 

En qualsevol cas, si la no disponibilitat no ha estat indicada en el moment de la comanda, el VENEDOR es compromet a informar sense dilacions al CLIENT, si el PRODUCTE aquesta disponible.

 

El VENEDOR pot, a petició del CLIENT:

 

Enviar tots els PRODUCTES conjuntament, a partir del moment en què els PRODUCTES no stockados estiguin novament disponibles.

 

Procedir a un enviar parcial dels PRODUCTES disponibles en aquest moment, i enviar la resta de la comanda quan els altres ho estiguin, amb expressa menció relativa a les despeses de transports suplementaris que podrien derivar-se.

 

Proposar un PRODUCTE alternatiu de qualitat i preu equivalents, acceptat pel CLIENT.

 

Si el CLIENT decideix anul·lar la seva comanda de PRODUCTES indisponibles, obtindrà el reemborsament de totes les sumes desemborsades per aquests PRODUCTES en trenta (30) dies després de la seva pagament.

 

Article 6. Dret de desistiment

Les modalitats del dret de desistiment estan previstes en la "política de desistiment", disponible a l'Annex 1 a aquestes condicions generals i accessible sota de cada pàgina del lloc web via hipervincle.

Article 7. Pagament

         7.1. Mitjans de pagament

 

El CLIENT pot pagar els seus PRODUCTES línia al lloc web seguint els mitjans proposats pel VENEDOR.

 

El CLIENT garanteix al VENEDOR que posseeix totes les autoritzacions requerides per al mitjà de pagament escollit.

 

El VENEDOR prendrà totes les mesures necessàries per garantir la seguretat i confidencialitat de les dades transmeses en línia en el quadre de l'pagament online al lloc web.

 

Es necessita que totes les informacions relatives al pagament realitzades es transmeten al banc del lloc web i no són tractades en el lloc web.

 

         7.2. Data del pagament

 

 

En cas de pagament únic per targeta de crèdit, el compte del CLIENT serà debitada en el moment de la comanda dels PRODUCTES al lloc web.

 

En cas de LLIURAMENT parcial, l'import total serà dèbit del compte del CLIENT sense dilacions en el moment en què el primer paquet sigui enviat. Si el CLIENT decideix anul·lar la seva comanda de PRODUCTES indisponibles, el reemborsament s'efectuarà de conformitat amb l'últim paràgraf de l'article 5.5 de les presents Condicions Generals.

 

         7.3. Retards o rebuig de pagament.

 

Si el banc rebutja el dèbit d'una targeta de crèdit o un altre mitjà de pagament, el CLIENT haurà de contactar al Servei de Clients del VENEDOR amb la finalitat de pagar la comanda per qualsevol altre mitjà de pagament vàlid.

 

En el cas que, per la raó que sigui, oposició, rebuig o un altre, la transmissió del flux de diners a causa pel CLIENT sigui impossible, la comanda serà anul·lada i la venda automàticament rescindida.

Article 8. Prova i arxiu.

Tot contracte conclòs pel CLIENT corresponent a una comanda superior a 120 € (impostos inclosos) serà arxivat pel VENEDOR durant un termini de 5 anys.

 

El VENEDOR accepta arxivar les informacions amb la finalitat d'assegurar un seguiment de les operacions i de realitzar una còpia del contracte a demanda del client.

 

En cas de litigi, el VENEDOR tindrà la possibilitat de demostrar que el sistema de seguiment electrònic és fiable i garanteix la integritat de la transacció.

 

Article 9. Transmissió de la propietat.

El VENEDOR segueix sent el propietari dels PRODUCTES lliurats fins al moment del pagament complet pel CLIENT.

 

Les disposicions anteriors no són obstacle per a la transmissió al CLIENT, en el moment de la recepció per si mateix o per un tercer designat per ell que no sigui el transportista, els riscos de pèrdua o de danys en els PRODUCTES que siguin objecte de la reserva de propietat, així com els riscos de danys que puguin comportar.

 

Article 10. Lliurament

Les modalitats de LLIURAMENT dels PRODUCTES són les previstes en la "política de lliurament" prevista en l'Annex 2 de les presents Condicions Generals i accessible sota de cada pàgina del lloc web via hipervincle.

 

Article 11. Embalatge

Els PRODUCTES seran embalats de conformitat amb la normativa de transport en vigor, per tal de garantir un màxim de protecció durant la LLIURAMENT. Els CLIENTS es comprometen a respectar les mateixes normes quan tornin els PRODUCTES d'acord amb les condicions fixades a l'Annex 1 - Política de desistiment.

 

Article 12. Garanties.

         12.1. Garantia de conformitat.

El VENEDOR s'obliga a lliurar un PRODUCTE conforme, és a dir, propi a l'ús esperat consistent en un bé similar, corresponent a la descripció facilitada en el lloc web. Aquesta conformitat suposa igualment que el PRODUCTE presenta les qualitats que un comprador pugui legítimament esperar respecte a les declaracions públiques realitzades pel VENEDOR, incloses la promoció i l'etiquetatge.

 

En aquest marc, el VENEDOR és susceptible de respondre davant els defectes de conformitat existents a l'hora del lliurament i de les faltes de conformitat resultants de l'embalatge, les instruccions de muntatge o la instal·lació quan aquesta sigui posada a càrrec o hagi estat realitzada sota seva responsabilitat.

 

L'acció que es derivi per falta de conformitat prescriu als dos (2) anys a comptar des del lliurament del PRODUCTE.

 

En cas de manca de conformitat, el CLIENT podrà demanar, a la seva elecció, la substitució o reparació del PRODUCTE. En qualsevol cas, en el cas que el cost de l'elecció del CLIENT sigui manifestament desproporcional respecte a una altra opció, tenint en compte el valor del PRODUCTE o la importància del defecte, el VENEDOR podrà procedir al reemborsament, sense atendre l'opció triada pel CLIENT.

 

En cas que la substitució o la reparació siguin impossibles, el VENEDOR es compromet a restituir el preu del PRODUCTE després de 30 dies des de la recepció del PRODUCTE tornat ja canvi del renvió del PRODUCTE pel CLIENT a l'adreça següent: MOTOSEGURA C / Joanot Martorell , 16 local 2 Codi postal i Ciutat: 08014 Barcelona Catalunya, Spain.

 

El CLIENT queda dispensat d'aportar prova de l'existència de defecte de conformitat del PRODUCTE durant els sis (6) mesos següents al lliurament del bé.

 

Es necessita que la present garantia legal de conformitat s'aplica independentment de la garantia comercial consentida, si escau, sobre els PRODUCTES.

 

         12.2. Garantia per vicis ocults

 

El VENEDOR s'obliga a garantir els vicis ocults del PRODUCTE venut susceptibles de convertir-lo en defectuós per a l'ús al qual hauria de ser destinat, o que el disminueixen de tal manera que el CLIENT no ho hagués adquirit o hagués pagat un preu menor, cas d'haver-ho conegut.

 

Aquesta garantia permet al CLIENT, que pugui demostrar l'existència d'un vici ocult, triar entre el reemborsament del preu del PRODUCTE si és restituït o el reemborsament de part del preu si aquest no és restituït.

 

En cas que la substitució o la reparació fossin impossibles, el VENEDOR es compromet a restituir el preu del PRODUCTE en un període de trenta (30) dies després de la recepció del PRODUCTE tornat ja canvi del reenviament del PRODUCTE pel CLIENT a l'adreça següent : MOTOSEGURA C / JOANOT MARTORELL, 16 LOCAL 2 08014 BARCELONA.

 

L'acció resultant per vicis ocults haurà de ser interposada pel CLIENT en un termini de dos (2) anys des del descobriment del vici.

 

Article 13. Responsabilitat.

La responsabilitat del VENEDOR no podrà en cap cas establir-se en cas de no execució o mala execució de les obligacions contractuals imputables al CLIENT, a l'hora de fer la seva comanda.

 

El VENEDOR no podrà ser responsable, o considerat com incomplidor de les Condicions Generals, per tot retard o inexecució, quan la causa del retard o de la no execució està lligada a un cas de força major o un cas fortuït tal com es defineix per la jurisprudència dels Tribunals espanyols.

 

Cal igualment que el VENEDOR no controla les pàgines webs que estan directament o indirectament lligats al lloc web. En conseqüència, se l'exclou, en la mesura del permès en Dret, de tota responsabilitat lligada a la informació que en elles són publicades. Els hipervincles cap a aquestes pàgines webs s'atorguen a títol merament indicatiu i no suposen cap garantia sobre el seu contingut.

 

Article 14. Dades personals

 

El VENEDOR recull en el lloc web dades personals dels seus CLIENTS, fins i tot per mitjà de cookies. Els CLIENTS poden desactivar les cookies seguint les instruccions atorgades per les seves navegadors.

 

Les dades recollides pel VENEDOR seran utilitzades per tal de tractar les seves comandes realitzades mitjançant el lloc web, gestionar el compte del CLIENT, analitzar les seves comandes i, si el CLIENT tria aquesta opció, enviar-correus amb fins promocionals, newsletters, missatges per mòbil, ofertes promocionals i / o informacions sobre vendes especials, excepte si el client no desitja rebre aquestes comunicacions per part de l'VENEDOR.

 

Les dades del CLIENT seran conservats de manera confidencial pel VENEDOR de conformitat a la seva declaració efectuada a l'Agència de Protecció de Dades espanyola, les necessitats del contracte, i la llei.

 

Els CLIENTS poden desincribirse en tot moment accedint al seu compte o clicant sobre l'enllaç previst a aquest efecte sota de cada oferta rebuda per correu electrònic.

 

Les dades poden ser comunicades, totalment o en part, als prestataris de serveis del VENEDOR intervinents en la comanda. Amb finalitats comercials, el VENEDOR podrà transferir als seus col·laboradors els noms i coordenades dels seus CLIENTS, sota la condició que aquests hagin donat el seu acord previ en el moment de la seva inscripció en el LLOC WEB-.

 

El VENEDOR demanarà específicament als CLIENTS si volen que les seves dades personals siguin divulgats. Els CLIENTS podran canviar d'opinió en tot moment contactant amb el VENEDOR. El VENEDOR podrà igualment demanar als seus CLIENTS si desitgen rebre informació comercial dels seus col·laboradors.

 

De conformitat amb la 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i més concretament que disposen els seus articles 15 i 16, el CLIENT es beneficia d'un dret d'accés, rectificació, oposició (per motius legítims ) i de la supressió d'aquestes dades personals. Vostè podrà exercir aquest dret enviant un correu electrònic a l'adreça, acreditant la seva identitat mitjançant enviament de fotocòpia del DNI a:

 

GPS PROTECT

Ref. LOPD

Joanot Martorel 16 local 2

08014 Barcelona

 

O enviant un correu electrònic amb la fotocòpia del DNI a info@moto-segura.com.

 

Es precisa que el CLIENT ha de poder justificar la seva identitat, ja sigui escanejat 1 carnet d'identitat, o enviant al VENEDOR una fotocòpia del mateix.

 

Article 15. Política de galetes

Una galeta és un fitxer que es descarrega al seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer a l'usuari.

 

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i galetes de tercers.

 

En concret, els tercers prestadors de serveis amb el que hem contractat algun servei per al qual és necessari la utilització de cookies són:

 

Nom del proveïdor Finalitat de la galeta Descripció de la finalitat de la galeta Si desitja més informació sobre l'ús de les galetes d'aquest tercer

 

 

 

Vostè pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador en el vostre ordinador, en cas que no permeti la instal·lació de cookies al seu navegador és possible que no pugui accedir a alguna de les seccions de la nostra web.

 

Article 15. Reclamacions

El VENEDOR posa a disposició del CLIENT un "servei telefònic al Client" amb el número següent: 937499564 (telèfon de tarificació normal), de dilluns a divendres de 10 a 14 hores. Tota reclamació escrita del CLIENT haurà de ser transmesa a l'adreça següent: MOTOSEGURA Joanot Martorell, 16 local 2 08014 BARCELONA,

 

Article 16. Propietat intel·lectual

Tots els elements visuals i sonors del LLOC WEB, inclosos la tecnologia subjacent utilitzada, són protegits pels drets d'autor, dret de marques o patents corresponents.

 

Aquests elements són propietat exclusiva de l'VENEDOR. Tota persona que editi una pàgina web i voleu crear un enllaç directe cap al lloc web de sol·licitar l'autorització a l'VENEDOR per escrit.

 

Aquesta autorització del VENEDOR no serà en cap cas acordada de manera definitiva. Aquest enllaç ha de ser suprimit a petició del VENEDOR. Els hipervincles feia el lloc web que utilitzen tècniques com ara l'enfocament (framing) o la inserció d'hipertextos (in-line linking) són estrictament prohibits.

 

Article 17. Validesa de les condicions generals

Tota modificació de la legislació o de la reglamentació en vigor, o tota decisió del tribunal competent invalidant una o diverses clàusules de les presents Condicions Generals no podrà afectar la validesa de la resta de les mateixes.

 

Tal modificació o decisió no autoritzen en cap cas als CLIENTS a desconèixer les presents Condicions Generals.

 

Totes les condicions no expressament tractades en les presents seran regulades de conformitat als usos del sector del comerç dels particulars.

 

Article 18. Modificacions de les condicions generals

Les presents Condicions Generals s'apliquen a totes les compres efectuades en línia al lloc web, sempre que el lloc web estigui disponible.

 

Les condicions generals seran datades de forma precisa i podran ser modificades i posades al dia pel VENEDOR en tot moment. Les condicions generals aplicables seran les que estiguin en vigor en el moment de la comanda.

 

Les modificacions aportades en les condicions generals no seran aplicables als PRODUCTES ja comprats.

 

Article 19. Competència i dret aplicable

LES PRESENTS CONDICIONS GENERALS ASI COM LES RELACIONS ENTRE CLIENT I VENEDOR es regiran per DRET ESPANYOL.

 

EN CAS DE LITIGIO, NOMÉS ELS TRIBUNALS ESPANYOLS SERAN COMPETENTS.

 

Així mateix, previ a tot recurs d'arbitratge o en tribunals, prevaldrà la negociació entre les parts en un esperit de lleialtat i bona fe per tal d'arribar a un acord amistós per resoldre qualsevol conflicte relatiu al present contracte, inclusivament relatiu a la seva validesa.

 

La part que desitgi posar en marxa el procés de negociació ha d'informar l'altra part per carta certificada amb justificant de recepció indicant els elements del conflicte. Si al final d'un període de quinze (15) dies, les parts no aconsegueixen entendre, les diferències seran sotmeses a la jurisdicció establerta a continuació.

 

Durant el procés de negociació i fins a la seva finalització, les parts es prohibeixen d'exercitar tota acció legal una contra l'altra pel conflicte objecte de negociació. Com a excepció, les parts seran autoritzades d'acudir a la jurisdicció de les mesures cautelars o la posada en marxa d'un procediment no comporta per les parts la renúncia de cap clàusula d'acord amistós, llevat voluntat contrària expressa.

 

ANNEX 1

 

POLÍTICA DE DESISTIMENT

Termini de desistiment

 

El termini de desistiment expira als catorze (14) dies naturals després del dia en què CLIENT, o un tercer que no sigui el transportista i designat pel CLIENT, pren possessió del PRODUCTE.

 

En cas que el CLIENT hagi demanat diversos PRODUCTES en un sol COMANDA donant lloc a diverses LLIURAMENTS (o en cas d'una comanda d'un sol PRODUCTE lliurat en diversos lots), el termini de desistiment expirarà en catorze (14) dies naturals després del dia en el qual el cLIENT, o un tercer que no sigui el transportista i designat pel client, prengui possessió de la darrera PRODUCTE lliurat.

 

Si la comanda del CLIENT porta diversos PRODUCTES i aquests PRODUCTES són lliurats de forma separada, el termini de desistiment expirarà en catorze (14) dies naturals després del dia en el qual el CLIENT, o un tercer que no sigui el transportista i designat pel client, prengui possessió de la darrera PRODUCTE lliurat.

 

Notificació del dret de desistiment.

 

Per exercir el seu dret de desistiment, el CLIENT haurà de notificar la seva decisió de desistir per mitjà d'una declaració efectuada en forma inequívoca (per exemple, per carta enviada per correu, fax o correu electrònic) a: C / Joanot Martorell, 16 local 2 08014 Barcelona o Info@moto-segura.com

 

 

A aquest efecte, podrà utilitzar igualment el formulari següent:

FORMULARI DE DESISTIMENT

A l'atenció de MOTO-SEGURA.COM

 

Número de telèfon de l'VENEDOR: 937499564

Nombre de fax del VENEDOR: 937499564

Adreça de correu electrònic del VENEDOR: Info@moto-segura.com

 

Els notific per la present el meu desistiment del contracte que fa sobre la venda del PRODUCTE següent:

 

Referència del PRODUCTE:

Nº de la factura:

Nº del certificat de comanda:

- Comanda el [____________] / rebut l'[________________]

- Mitjà de pagament utilitzat:

- Nom del CLIENT i, si escau del beneficiari de la comanda:

- Direcció del CLIENT:

- Direcció del lliurament:

- Signatura del CLIENT (excepte en cas de transmissió per correu)

- Data

 

 

Perquè el dret de desistiment sigui respectat, el CLIENT haurà de transmetre la seva comunicació relativa a l'exercici del dret de desistiment abans de l'expiració del termini.

 

Efectes del desistiment

 

En cas de desistiment per part del Client, el VENEDOR es compromet a reemborsar la totalitat de les sumes pagades, inclusivament les despeses de lliurament (amb excepció de les despeses suplementàries, originats en el seu cas, per elecció del CLIENT d'un mode de transport diferent l'estàndard proposat pel vENEDOR) sense retards excessius i, en qualsevol cas, al més trigar en els següents catorze (14) dies naturals posteriors des del dia en què el vENEDOR va ser informat de la voluntat del CLIENT de desistir.

 

El VENEDOR procedirà al reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament que el que faig servir per a la transmissió inicial, llevat que el CLIENT convingui expressament d'un mitjà diferent, en tot cas, aquest reemborsament no comportarà cap cost per al client.

 

El VENEDOR podrà diferir el reemborsament fins a la recepció del bé o fins que el CLIENT mostri prova d'haver expedit el bé, la data retinguda serà la primera d'aquestes dues.

 

Modalitats de devolució

 

El CLIENT haurà, sense retard excessiu i, en qualsevol cas, com a molt tard dins dels catorze (14) dies següents després de la comunicació de la seva decisió de desistir del present contracte, reenviar el bé a: MOTOSEGURA C / JOANOT MARTORELL, 16 LOCAL 2 08014 BARCELONA

 

Aquest termini s'entén respectat si el CLIENT envia el PRODUCTE abans de l'expiració dels catorze (14) dies.

 

Despeses de devolució

 

El COMPRADOR es farà càrrec de les despeses directes de devolució.

 

Estat del bé retornat

 

El PRODUCTE ha de ser restituït seguint les consignes del VENEDOR i incloent tots els accessoris lliurats.

 

La responsabilitat del CLIENT no procedeix excepte per la depreciació del bé resultant d'altres manipulacions que les derivades d'un ús normal del PRODUCTE. En altres paraules, el CLIENT disposa la possibilitat de provar el PRODUCTE però no es pot oposar la seva responsabilitat si procedeix de manipulacions diferents a les ordinàries en l'ús del mateix.

 

embalatge

 

Els PRODUCTES són embalats de conformitat amb les normes de transport en vigor, per tal de garantir un màxim la seva protecció durant la LLIURAMENT. El CLIENT haurà de respectar les mateixes normes la devolució dels mateixos. En aquest sentit, el CLIENT podrà tornar el PRODUCTE que no li convingui en el seu embalatge d'origen i en bon estat, a punt per a la seva re comercialització.

 

Exclusió del dret de desistiment

 

El dret de desistiment s'exclou en els següents casos:

 

• Subministrament de béns o serveis el preu depengui de les fluctuacions del mercat financer.

• Subministrament de béns confeccionats segons especificacions del client o clarament personalitzats.

• Subministrament de bé susceptibles de deteriorar-se o caducar ràpidament.

• Subministrament d'enregistraments d'àudios o vídeos o programes segellats que hagin estat desellados després del lliurament.

• Diaris o revistes (excepte contracte de subscripció).

• Prestació de servei d'allotjament amb finalitats diferents de les residencials, de transport de béns, de lloguer de cotxes, de restauració o serveis lligats a activitats d'oci si l'oferta preveu una data d'execució específica.

• Subministrament de béns que per la seva naturalesa requereixin ser combinats amb altres productes.

• Subministrament de béns segellats que no puguin ser reenviats per motius de protecció

• Subministrament de begudes alcohòliques el preu hagi estat convingut en el moment de la conclusió del contracte de venda, el lliurament del sol pugui ser efectuada després de 30 dies i la el valor depèn de la fluctuació del mercat i aliena a la influència realitzada pel VENEDOR.

• Subministrament d'un contingut nombre no subministrat de manera desmaterializada si l'execució ha començat amb acord previ del consumidor, el qual ha igualment reconegut que perdrà el seu dret de desistiment.

• Contractes formalitzats en subhastes públiques.

Annex 2

 

POLÍTICA DE LLIURAMENT

Zona de lliurament

 

Els PRODUCTES només poden ser lliurats en el TERRITORI. Sent impossible realitzar una comanda l'adreça de lliurament estigui situada fora del mateix.

 

Els PRODUCTES seran expedits a la (es) direcció (és) de lliurament que el CLIENT indicarà en el procediment de comanda.

 

Termini d'enviament

 

El termini per a preparar una comanda i establir la factura, abans de l'enviament dels PRODUCTES en estoc figura esmentat en el lloc web. Aquests terminis seran entesos sense comptar caps de setmana i dies festius.

 

Un correu electrònic serà automàticament enviat al CLIENT en el moment de l'enviament dels PRODUCTES, a condició que l'adreça email donada en el moment de l'enviament del formulari sigui correcta.

 

Termini i despeses de lliurament

 

En el transcurs del procés de comanda, el VENEDOR indicarà al CLIENT els terminis i les fórmules d'enviament possibles per als PRODUCTES comprats.

 

Els costos d'enviament seran calculats en funció de la manera de lliurament.

 

L'import d'aquests costos serà degut pel CLIENT en pagament diferent al dels PRODUCTES comprats.

 

Els detalls dels terminis i despeses de lliurament seran detallats en el lloc web.

 

Modalitats de LLIURAMENT

 

El paquet serà lliurat al CLIENT després de la seva signatura i presentació del seu document d'identitat.

 

En cas d'absència, es donarà avís al CLIENT, perquè d'aquesta forma li permeti recollir el PRODUCTE a l'oficina de correu més propera.

 

Problemes de LLIURAMENT

 

El CLIENT serà informat de la data de lliurament fixada en el moment de l'elecció del transportista, al final del procediment de comanda en línia, abans de confirmar la comanda.

 

Es necessita que els lliuraments seran realitzades com a màxim abans de trenta (30) dies. A falta de lliurament, el CLIENT ha de requerir el VENEDOR el lliurament en un termini raonable i si no pot rescindir el contracte.

 

El VENEDOR reemborsarà, sense retard excessiu a comptar de la data de la recepció de la carta de rescissió, al CLIENT l'import total pagat pels PRODUCTES, impostos i despeses de lliurament inclosos, pel mateix mitjà de pagament emprat pel CLIENT per a la compra dels PRODUCTES.

 

El VENEDOR serà responsable del lliurament del PRODUCTE al CLIENT. Cal recordar que el CLIENT disposa d'un termini de tres (3) dies per notificar al transportista les avaries o pèrdues parcials constatades en l'albarà de lliurament.

 

Maig 2018